תנאי שימוש

אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר Foody ולשירותים הניתנים באמצעות האתר (להלן: “האתר”):

 1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בסרטונים ובכל מידע אחר המופיע באתר אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת מוצרים או שירותים. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון או מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
  אתר Foody הינו בבעלות החברות אלין תקשורת וערוצי תוכן בע”מ ומדיו שיווק ותוכן בע”מ וכן הפועלים בשמן ומטעמן (להלן: “החברות“)
 2. החברות לא יהיו אחראיות בכל דרך שהיא לתכנים, למידע, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות או סרטונים המתפרסמים באתר ו/או המתפרסמים על ידי צדדים שלישיים.
 3. אין החברות אחראיות לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות והפרסומות המתפרסמות באתר.
 4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמן של החברות שייך באופן בלעדי לחברות.
  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ”ל, בלא קבלת הסכמתן המפורשת של החברות, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברות לבין אותם צדדים.
 5. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסמך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
 6. העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת החברות, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות החברות והמשתמש פוטר את החברות מכל טענה בעניין זה.
 7. תנאי שימוש למשתמש המוסיף תגובות באתר:
  1. האתר מאפשר למשתמשים לכתוב הודעות, תגוביות באתר, להעלות תמונות וסרטונים, ולעיין בהודעות של גולשים אחרים באתר.
  2. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון וכל מסירת תגובה, העלאת תמונה או סרטון, ו/או עיון בסרטונים מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.
  3. התוכן המופיע בתגוביות או מועלה ע”י משתמשי האתר אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי החברות ו/או מי מטעמן. החברות ו/או מי מטעמן אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב התגוביות באתר.
 8. שירותים בתשלום
  1. תמורת השימוש בשירותים שבתשלום: לרבות אך לא רק: רכישת מוצרים באמצעות האתר- יחויב המשתמש בתשלום (להלן: “התשלום“) אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע”י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמשתמש אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום באמצעות האינטרנט, יוכל המשתמש לבצע את התשלום באמצעות טלפון שמספרו: 03-7684333.
  2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט.
  3. החברות נוקטות אמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר, ועובדה זו מובהרת למשתמש על מנת שיבחר האם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר.
  4. מובהר ומוסכם בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג’ לאתר ו/או מכל סיבה אחרת, לא תחול על החברות כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.
 9. מדיניות הגנת הפרטיות
  החברות יהיו רשאיות להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

  1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממשתמשי האתר.
  2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה האתר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
   1. כתובת מגורים או כתובת אחרת;
   2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
   3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
   4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ”ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.
  3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים, ובלבד שהמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
   למדיניות הפרטיות של פודי ראה…
  4. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות מסמך זה ובכפוף לכל דין.
 10. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהאתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר לכתובת האלקטרונית info@foody.co.ilוהאתר ישתדל להיענות לפנייה.
 11. האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
 12. אבטחת מידע
  1. החברות ינקטו בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת החברות אינן יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברות לא תישאנה בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברות.
 13. דין וסמכות שיפוט
  1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר לרבות השירותים שניתנים באמצעות האתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש לעיל ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.