תקנון פעילות חג שבועות

תקנון פעילות חג שבועות

1. מבוא
1.1. הפעילות נערכת ע”י חברת מדיפוד בע”מ, מרח’ ראול ולנברג 2, תל אביב (להלן: “החברה”).

1.2. פעילות חג שבועות:
1.2.1. גולש באתר שיבחר להשתתף בפעילות, יידרש להירשם לאתר Foody בלינק (להלן: “האתר” ו”המשתתף”).
1.2.2. במסגרת רישום המשתתף לפעילות עד ליום 10/6/2019, יוכל המשתתף לקבל בחינם את ספר מתכוני שבועות הדיגיטלי של Foody, אל תיבת הדואר האלקטרוני.
1.2.3. עוד יידרש המשתתף בפעילות לאשר קבלת תוכן שיווקי מאתר Foody, באמצעות הדואר האלקטרוני.
1.2.4. על מנת להשתתף בפעילות, יידרש המשתתף להעלות לאתר תמונה של אחד המתכונים מתוך ספר שבועות הדיגיטלי של Foody.
1.2.5. המשתתף מאשר בזה לחברה להשתמש בתמונות הפעילות שאותן יעלה לאתר, וכן בשמו של המשתתף בכל מדיה נדרשת לרבות פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, ערוץ טלוויזיה, עיתונות וכיוצב לפי שיקול דעתה של החברה.
1.2.6. החברה בשיתוף עם קרין גורן, תבחר את תמונת המתכון הנבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.2.7. פרסום תמונת המתכון הזוכה ייעשה באתר עצמו, כולל פרסום שם הזוכה והתמונה הזוכה. המשתתף מאשר לפרסם את התמונה שישלח ואת שמו בצמוד לתמונה, בתור התמונה הזוכה.
1.2.8. הודעה על הזכייה תישלח גם באמצעות מייל/סמס אל המשתתף שזכה ומילא את כל תנאי ההשתתפות בפעילות כאמור לעיל.
1.2.9. הפרס לזוכה יהיה מיקסר שף XL ELITE קנווד 6300 מתנה בחסות ברימאג.

1.3. פרטים כלליים נוספים שעל המשתתף לאשר:
1.3.1. כאמור, המשתתף אישר את פרטיו המעודכנים הכוללים מספר טלפון למשלוח הודעת סמס וכתובת דוא”ל למשלוח מיילים, הכוללים חומר שיווקי של האתר.
1.3.2. המשתתף הינו מעל גיל 18.
1.3.3. תנאי ההשתתפות בפעילות מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
1.3.4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
1.3.5. החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך הפעילות ולהודיע על שינוי תנאיה או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר.
1.3.6. אין החברה אחראית על כל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף בפעילות, ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה. מוסכם בזאת כי המשתתף לא יוכל לבוא בשום טענה כלפי החברה באם המתכון ששלח לא יזכה בפרס.
1.3.7. החברה רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. החברה שומרת לעצמה את האפשרות למנוע את הפרס ממשתתף אם יימצא פגם באופן ההתנהלות בפעילות, ולהעביר את הפרס למשתתף אחר.
1.3.8. הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה ו/או החלפה. מובהר כי מקבל הפרס מוותר על כל טענה בעניין.
1.3.9. הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף.
1.3.10. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל.
1.3.11. החברה תהא המכריעה הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
1.3.12. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב התחרות ו/או בשל זכייתו במתנה כלשהי ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
1.3.13. עותק מתקנון זה ניתן למצוא במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 בתל אביב.

מדיפוד בע”מ