תקנון פעילות ל”החג הזה הכל עלינו” – פסח 2023

 1. כללי
  • מדיפוד בע”מ (להלן - “החברה“) בשיתוף עמודי הפייסבוק, האינסטגרם והטיקטוק של הבלוגרים המשתתפים בפעילות (להלן: “הסושיאל“), יקיימו פעילות של “החג הזה הכל עלינו” (להלן - “הפעילות“) למשפחת הזוכה בפעילות.
  • הפעילות הינה בהתאם לכללים ולהוראות המפורטים בתקנון פעילות זה.
  • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת, כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשתמע.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע מפרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות.
  • כותרות בתקנון מובאות לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה לצרכי פרשנות.
  • הפעילות נעשית בשיתוף עם נותני חסות מפרסמים: חברות סנו סושי, סוגת, ברימאג (KENWOOD) , BSH (בוש).
 1. תקופת הפעילות
  • הפעילות תתקיים בין התאריכים 3.23 ועד 22.3.23 בשעה 17:00:00 (להלן - “תקופת הפעילות“).
  • החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות.
  • הארכת או קיצור תקופת הפעילות תעשה בהודעה מראש של 24 שעות לפחות, שתפורסם בעמודי הסושיאל.
  • הכרזת הזוכה תיעשה לא לפני יום 22.3.23 בשעה 17:00, ובמועד הנתון לשיקול דעתה של החברה בתוך 14 ימים לאחר מכן.
 2. תנאי הפעילות והשתתפות
  • משתתפים בפעילות יהיו חייבים להיות עוקבים / להוסיף עוקב של עמוד Foody באינסטגרם.
  • במהלך תקופת הפעילות יוזמנו הגולשים להעלות סרטונים משפחתיים המציגים אותם, את המשפחה, הבית שגרים בו והמטבח, וכן עליהם לספר בסרטון מאיפה הם בארץ. או להגיב בפוסט של פודי, בו יסבירו למה דווקא להם מגיע לזכות.
  • סרטון הוידאו שיעלה יהיה באורך של בין 10 ל- 60 שניות וכאמור הוא יצולם בבית המשפחה, יציג את הבית ואת מטבח הבית, ישתתפו בו בני המשפחה, ובו יספרו בני המשפחה מדוע מגיע דווקא להם לזכות בפעילות.
   העלאת הסרטון תעשה מפרופיל השולח שמכיל פרטי התקשרות לטובת יצירת קשר עם הזוכה- הכולל את שם המשתתף, טלפון, כתובת.
  • המשתתפים יעלו את הסרטון בפרופיל שלהם באינסטגרם/פייסבוק/טיקטוק ויבצעו תיוג של Foody.
  • ההשתתפות מותרת רק לתושבי מדינת ישראל.
  • למען הסר ספק, משלוח סרטון ההשתתפות, מהווה אישור מצד המשתתף, כי קרא את תקנון הפעילות, הוא מסכים לאמור בו, ומקבל עליו את הוראות התקנון במלואן, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוא מסכים לכך שהוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו.
 3. אופן בחירת המשפחה הזוכה בפעילות
  • בחירת המשפחה הזוכה בפעילות, תיעשה על ידי החברה לפי שיקול דעתה ובהתאם גם למקוריות והעניין שסרטון שעלה או התגובה שנכתבה יעשו. ההחלטה על בחירת המשפחה הזוכה אינה ניתנת לערעור.
  • ההכרזה על המשפחה הזוכה תיעשה כאמור בסעיף 2.4 לעיל, בעמוד האינסטגרם של “Foody” וייתכן שגם בעמודי הסושיאל של הבלוגרים שישתתפו מטעם Foody (קובי אדרי, רחלי קרוט, אפרת ליכטנשטד, לינור פחימה וקרין גורן).
  • לקראת ההכרזה על הזכייה, נציגי החברה ישוחחו עם המשפחה הזוכה, לטובת הצילומים שייערכו בבית המשפחה, ובכלל זה פרטים אודות המשפחה וסיפורה.
  • החברה תהיה זכאית לפרסם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את שמה ואת פרטיה והסרטון שהעלתה המשפחה הזוכה או התגובה שנכתבה, וזאת באמצעי תקשורת, במקום ובמועד כפי שהחברה תמצא לנכון. עצם ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמתם של המשתתף לפרסום כאמור ללא כל תמורה נוספת.
  • המשתתפים מאשרים בזה כי הם האפוטרופסים החוקיים של ילדיהם הקטינים וכי הם נותנים את הסכמתם המלאה להשתתפות הקטינים בפרסום שיבוצע על ידי החברה.
 4. הפרס
  • הפרס למשפחה הזוכה בהתאם להחלטתה הבלעדית של החברה יהיה כדלקמן:
   • נבחרת בלוגרים מטעם החברה - תגיע אל בית המשפחה ביום הצילום, שיתקיים בשבוע שבין 26.3.23- 3.4.23 בהתאם להודעת החברה לזוכה (להלן: “יום הצילום“) - על מנת לסייע למשפחה לבשל, לנקות ולסדר את שולחן חג הפסח.
   • המשפחה גם תזכה במוצרים הבאים:
    • תנור חברת “בוש”- סדרה 8 בנוי 60 x 60 cm  שחור.
    • מקרר חברת “בוש”- סדרה 4 מקרר מרובה דלתות 5 cm  נירוסטה (ללא טביעות אצבע).
    • מיקסר “קנווד” מבית ברימאג - מיקסר kMix METAL דגם KMX761YG.
   • המשפחה הזוכה תצטרך להתאים את יומנה למועד יום הצילום, שיתקיים בשבוע שבין 26.3.23- 3.4.23, בהתאם לתאריך מדויק שיימסר למשפחה הזוכה על ידי החברה. הצילומים יימשכו במשך יום שלם (בוקר עד ערב).
   • אירוע מתן הפרס הכולל את הגעת הבלוגרים ועבודתם בבית המשפחה, מסירת המוצרים למשפחה- יצולם במלואו ובכל שלביו על ידי החברה ועל ידי הבלוגרים המשתתפים בפעילות.
   • החברה ולקוחותיה, נותני החסות לפעילות, יוכלו לעשות שימוש בצילומים שיבוצעו ביום הצילום, ובכל שלב שלו, לכל פרסום שיווקי של החברה וכן של נותני החסות לפעילות, בכל מדיה וללא הגבלת זמן.
   • השתתפות המשפחה ביום הצילום וההסכמה לצילומים בבית המשפחה, פרסום הצילומים בטלויזיה וכך גם על ידי הבלוגרים המשתתפים בפעילות, כמו גם הפצת הצילומים בהתאם לשיקול דעת החברה ושל נותני החסות לקוחותיה, בכל ערוצי המדיה של החברה (פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טיקטוק) - מהווה תנאי מהותי לזכיית המשתתפים בפרס.
   • הפרס לעיל אינו ניתן לשינוי או להחלפה.
   • הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
   • על אף האמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים בכתב לשינוי בזהות מקבל הפרס, לפי בקשתו הכתובה של מקבל הפרס.
   • מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס או חלק ממנו למשתתפים שזכו בו, במידה וימצא שאותם משתתפים נהגו במרמה ו/או בחוסר תום לב ו/או בניגוד לדין ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או גם במקרה של אי התאמה טכנית של צילום פנים בית המשפחה, אשר עלולה לנבוע מקושי בהכנסת ציוד טכני לבית, ושאין באפשרות החברה לפתור את הקושי שנוצר.
 1. תנאים נוספים לזכייה בפרס
  • שם הזוכה בפרס כהגדרתו, יופיע כאמור בפלטפורמות הסושיאל ובאתר החברה כאמור לעיל. החברה תיצור קשר עם הזוכה באמצעות הפרטים שמסר עם משלוח סרטון הרישום.
  • במקרה שבו הפרס לא יחולק מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית לערוך פעילות נוספת ו/או לחלק את הפרס שלא חולק למשתתף אחר, או לא לחלק את הפרס כלל.
  • זוכה שויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בפעילות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין חלוקת הפרס למשתתף אחר ו/או בגין אי - חלוקת פרס כאמור.
  • החברה אינה אחראית לכל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בקשר עם איכותו של הפרס, ולרבות אם החברה יכולה היתה לצפות ו/או צפתה בפועל כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כאמור בקשר עם הפרס.
 2. אחריות והגבלות שונות
  • תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין, והכל בכפוף לתנאי התקנון.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב כל אימת שתתרחש תקלה ו/או אירוע שאינו בשליטתה.
  • ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום, והינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתפים ו/או הזוכים.
  • אין בהשתתפות כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או של מי מטעמם כלפי המשתתף ו/או כלפי הזוכה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או עוגמת נפש, שיגרמו למי מהמשתתפים, לגופם ו/או לרכושם, והכל בין במישרין ובין בעקיפין בקשר לפעילות ו/או לניהולה ו/או לתוצאותיה ו/או לפרסים שיינתנו במסגרתה ו/או לכל הכרוך בכך, לרבות עקב טעות ו/או תקלה ו/או איחור ו/או כשל בהשתתפות בפעילות, וכן כל כשל אחר.
  • הזוכה בפעילות מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו לרבות ילדיו הקטינים, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בין במישרין ובין בעקיפין בכל הקשור לפעילות, לרבות בגין תקלה שנפלה ברישום פרטי המשתתף במתכונים ברשת.
  • הזכות להשתתף בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
  • בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפעילות תהיה החברה רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות כאמור.
  • החברה תהיה רשאית לערוך שינויים בפעילות בכל עת, ובלבד ששינויים אלה לא יפגעו בזכויות המשתתפים בפעילות.
  • ניתן לעיין בתקנון הפעילות באתר Foody.
  • לחברה יהיה שיקול דעת סופי ומכריע בקשר לכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עם הפעילות.
  • על הפעילות ו/או על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 

FOODY